Biodanza festival– obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě vstupenky na festival Biodanzy (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.biodanzafestival.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba:

Aneta Končulová
Želkovice 19
26701 Libomyšl, Česká Republika
Telefon: 723 590 119, IČ: 86954148

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě nenahrazuje terapeutickou a lékařskou péči. Kupující se lekce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.biodanzafestival.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.biodanzafestival.cz/objednavka/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.biodanzafestival.cz/objednavka, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.biodanzafestival.cz/objednavka/ najdete konečnou cenu. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby.

 

IV. Způsob a forma platby

IV.1 Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající
  2. Platební branou – online platba kartou nebo online bankovní převod

IV.2 Forma platby: Platba je možná jednorázově nebo na 2 splátky.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 V případě zrušení Vaší objednávky platí tyto STORNO PODMÍNKY:
Při odhlášení z kurzu více než 31 dní předem vracíme 100% kurzovného -200Kč administrativní poplatek.
Při zrušení účasti 30 – 21 dny před konáním akce vracíme 75% kurzovného.
Při zrušení účasti 20 – 15 dny před konáním akce vracíme 50% kurzovného.
Při zrušení účasti 14 – 7 dny před konáním akce vracíme 25% kurzovného.
Při odhlášení 6-0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe poslat náhradníka. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení festivalu odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, nebo jejich část dle storno podmínek, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

V.5 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: aneta@biodanza.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

V.6. V případě zrušení akce z rozhodnutí vyšší moci (např. covid opatření bude vrácena celá částka, které jsme od Vás obdrželi a to nejpozději do 14 dnů od rozhodnutí zrušení akce.

VI. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI.2 Organizátor má právo změnit program.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

  1. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://biodanza.cz/ochrana-osobnich-udaju

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

  1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

VIII.2 Účinnost 

  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.3.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.biodanzafestival.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
Close Menu
EnglishCzech